Home

BECAB

BECAB

Bouwkundig en Civiel AdviesBureau

Aankoopkeuring BTK

 

Met een BouwTechnische Keuring (BTK) heeft u een duidelijk beeld van de staat van (het onderhoud van) de woning en de eventuele gebreken en de (herstel)kosten. De conditiebepaling wordt uitgevoerd conform NEN2767-1-2.

 

Tijdens de keuring krijgt u een mondelinge toelichting over de staat en eventueel geconstateerde gebreken. U ontvangt binnen 3 à 4 dagen het bouwtechnische rapport, zowel digitaal als per post.

Verbouwopleverkeuring

 

Voor een uitgevoerde verbouwingen wordt een keuring uitgevoerd op de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de contractuele verplichtingen van de aannemer.

Projectbegeleiding

 

Het toezicht houden op de uitvoering van het werk aan de hand van de werkplannen en het organiseren van interventies voor het handhaven van de planning. Het controleren van ontwerpen, (productie-)tekeningen en bestek op de vigerende kaders (normen, bouw-voorschriften en vergunningen), uitvoeren van kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk. Het voeren van overleg met architecten en adviseurs. Adviseren aan opdrachtgever in verband met het ter betaling stellen van aannemerstermijnen. Het toezicht houden op de uitvoering van de bestekwijzigingen.

Opleverkeuring OLK

 

Het inspecteren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de contractuele verplichtingen van de aannemer aan de hand van de koopovereenkomst en meer- en minderwerkopgave. Tijdens de keuring krijgt u een mondelinge toelichting over de staat en eventueel geconstateerde gebreken van het huis. U ontvangt binnen 3 à 4 dagen het bouwtechnische rapport, zowel digitaal als per post.

Algemene ruimten VvE's

 

Keuringen voor VvE's betreffen (onderdelen van) de algemene ruimten van een appartementencomplex, zoals trappenhuizen, CV- en liftinstallaties, kelders en daken en kunnen betrekking hebben op verbouwingen, (meerjaren-)onderhoudsplanning of algemene conditiebepalingen.

Civiele inspecties

 

Inspecties van civieltechnische kunstwerkenzoals bruggen, waterkeringen, stuwen en sluizen, gemalen, remmingwerken, vispassages en krooshekreinigers betreffen nieuwbouw, renovaties en onderhoudsadviezen. De conditiebepalingen worden desgewenst uitgevoerd met iAsset of 2Inspect.

Copyright @ All Rights Reserved